Sunday, June 1, 2014New York - Avril 2014

3 comments:

jane said...

yummmmm!

Pratiksha said...

lovely vivid photos!

Birdie said...

Pfiou ! J'ai faim ! :)